Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tvedestrand havn
Photo: Camilla Høy

Vel i havn

Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune har fått et tilskudd fra Riksantikvaren til å gjennomføre verdiskapningsprosjektet Vel i havn. Hensikten med tildelingen er å stimulere til at kulturminner, kulturmiljø og landskap blir tatt i bruk som grunnlag for økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell utvikling.

Målsetning

En viktig målsetting i prosjektet er å forbedre opplevelsen av uthavnene for både fastboende og besøkende.

Prosjektet er del av den større regionale satsingen «Uthavner i verdensklasse», med mål om å få sørlandske uthavner inn på Unescos verdensarvliste.

Sammen med USUS og Sørlandet kunstmuseum (SKMU) skal det utvikles to piloter innen formidling og opplevelse i uthavnene Lyngør og Ny-Hellesund. Disse pilotene kan danne grunnlaget for liknende arbeid i de andre uthavnene på Sørlandet.

Høsten 2018 ble det gjennomført befaringer og informasjonsmøter med de to pilotene. Vi samarbeider tett med Søgne og Tvedestrand kommuner og ulike næringsaktører, fastboende, lag og foreninger og andre interessenter som har tilhold i eller i nærheten av uthavnene.

Skjærgården på Sørlandet, og særlig uthavnene representerer særegne kulturmiljø i kombinasjon med naturopplevelser. Gjennom bedre tilrettelegging, god informasjon, vern gjennom bruk og godt samarbeid mellom offentlige aktører, næringsdrivende og huseiere, er ønsket at uthavnene skal øke sin attraktivitet for både besøkende og fastboende.

Ansvarsområder for USUS

  • Formidling og informasjon: Kartlegging av hva som finnes idag av informasjon om uthavnene, nedskrevne historier, bilder, film. Deler av denne informasjonen vil danne grunnlag for hvordan uthavnene blir presentert på visitsorlandet.com og de historiene som skal utvikles om uthavnene.
  • Forbedring av kundereisen: En systematisk kartlegging av både den fysiske og den digitale kundereisen sammen med aktørerne vil bli gjennomført i løpet av våren 2019.  Basert på kartleggingen vil vi gjennomføre (der det er mulig) og foreslå tiltak til forbedringer. Som del av dette arbeidet setter vi opp Opplevelseskurset som er en del av Innovasjon Norges kursrekke. Opplevelseskurset med Pål Medhus i spissen har fått gode tilbakemeldinger fra deltakere andre steder i landet.
  • Stimulere til reiselyst: Vi vil fortelle historier om uthavnene gjennom våre kanaler, via tekst, bilder og film. Sammen med aktørene ønsker vi å sette fokus på økt synlighet og bevissthet rundt de tilbudene som finnes i uthavnene. Det skal være enkelt å finne informasjon, planlegge en reise og gjennomføre den.

Sørlandet kunstmuseum er invitert med inn i prosjektet for å stimulere til aktivitet som kan være med på å sette uthavnene på kartet og involverer nye brukergrupper. Sørlandets Kunstmuseum vil kartlegge hva som fins av kunst og kunstuttrykk om og i uthavnene fra før og inviterer kunstnere til å sette sitt preg på uthavnene. En involvering av kulturskolene i de ulike kommunene kan også være aktuelt.

Kunstnere som bor og jobber i uthavnene idag er en viktig ressurs i denne delen av prosjektet.

Prosjektet sees også i sammenheng med «Opplevelser for alle». Tilgjengeliggjøring av opplevelser for besøkende med ulike funksjonsnivå.

Prosjekteier: Vest-Agder og Aust-Agder Fylkeskommuner
Prosjektleder: Hege Kristin Martinsen, Vest-Agder Fylkeskommune

Prosjektdeltakere

  •  Vest-Agder Fylkeskommune
  •  Aust-Agder Fylkeskommune
  •  USUS
  •  Sørlandets Kunstmuseum
  •  Tvedestrand Kommune
  •  Søgne Kommune
  •  Diverse aktører i de to pilothavnene Ny-Hellesund og Lyngør