Meld deg på vårt nyhetsbrev

Reisemålsutvikling for Listerregionen

Reiselivet er viktig for Listerregionen av mange grunner; lokal og regional utvikling, bolyst, sysselsetting og verdiskaping. Reiselivsaktivitet gir store ringvirkninger og muligheter for verdiskaping også i andre næringer, samt bidrar til økt lokal stolthet og identitet.
Høsten 2022 startet arbeidet med å lage en langsiktig strategi for utvikling av reiselivet i Listerregionen*. Listersamarbeidet er initiativtaker, Visit Sørlandet er tett påkoblet og Innovasjon Norge støtter arbeidet økonomisk.
Arbeidet med å utarbeide en felles reiselivstrategi er nå godt forankret i de fire kommunene Lyngdal, Hægebostad, Farsund og Kvinesdal. De samme fire kommunene bidrar også økonomisk. Flekkefjord har allerede gjennomført dette arbeidet og Sirdal vil avklare nærmere før eventuell oppstart.
I løpet av 2023 ble første fase, forstudiet, gjennomført. Se rapport under her.
Nå er vi i gang med fase to hvor selve strategiene skal utformes. For å lykkes med dette arbeidet er det viktig med bredt og engasjert deltakelse fra alle som er involvert i reiselivet i regionen vår. Rådgivningsselskapet Mimir as er engasjert som faglig prosjektleder, mens Geir Tønnessen fra Farsund vil bidra med koordinering lokalt.

Fase 1: Forstudie, gjennomført i 2023

Fase 2: Helhetlig strategi

Arbeidet med en helhetlig strategi har oppstart vinteren 2024, med disse ledende
forutsetningene:
• Reisemålet må ha et attraktivt ressursgrunnlag.
• Det må være vilje og evne til å løfte i flokk.
• Privat næringsliv, offentlige aktører og frivillige organisasjoner må være
på samme lag.
• Politisk forankring og aktiv involvering fra kommunenes politiske ledelse.

5. mars ble det første åpne møtet i prosjektet gjennomført. Med 60 deltakere fra hele regionen ble det et engasjert og kreativt møte. Se oppsummeringen og innhold i møtet her. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Fase 3: Fra ord til handling

Når den helhetlige strategien er etablert og vedtatt kommer den viktige gjennomføringsfasen.
I denne fasen skal prioriterte tiltak gjennomføres i tråd med strategien. Det å avklare planer
med kommunen, framskaffe finansiering og klargjøre forpliktelser er viktig.

Håndbok for reisemålsutvikling

Innovasjon Norge har samlet sine erfaringer med reisemålsutvikling i en håndbok. Denne hjelper deg med å utvikle bedre prosesser og resultater i arbeidet med reisemålsutvikling. Her kan du laste den ned gratis

Les mer om destinasjonene

Brygge langs moloen i Sælør, Korshamn
Photo: Gjermund Glesnes / Visit Sørlandet

Lyngdal

Lyngdal er en perle på Sørlandet med et mangfoldig og variert landskap…

Farsund sett fra utsiktspunktet Varbak
Photo: Adam Read©Visit Sørlandet

Farsund og Lista

Farsund sentrum møter deg først som en typisk hvit Sørlandsby…

Kanotur på Knaben
Photo: Frank Haughom

Kvinesdal

Midt mellom Kristiansand og Stavanger ligger Kvinesdal, bygda med ca. 6000 innbyggere…

For mer informasjon, kontakt:

Geir Erik Tønnessen Tønnessen Rådgivning AS