Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search

Laksefiske

A guy fishing in the river
Salmon fishing in Mandal river.
Photo: AnglerPilot
Mandalselva er det nest største vassdraget på Sørlandet og har en lakseførende strekning på 50 km. Årlig blir mellom 6 og 12,5 tonn laks fisket opp her.

Med lunken på kaffekanna og fiskestanga i hånda, er det ikke vanskelig å tro at Mandalselva kan være en fiskers eldorado. Elva er delt inn i fire ulike soner hvor du kan finne stryk, fosser, dype kulper, innsjø og stilleflytende partier. Variasjonen i elva gjør at det er spennende å fiske med flue, sluk og mark. Tre av de fire sonene (sone 1, 3 og deler av sone 4) er åpne soner, som betyr at du kan fiske fritt innenfor denne sonen.

Sone 1 startet i Mandal sentrum. Her kan du fiske rett fra brygga i byen om du skulle ønske det. Sone 2 er delt opp i delsoner med ulike fordeler. Her kan du for eksempel få en hel sone for deg selv, fiske i fossen eller en egen leirplass med overnattingsmuligheter i elvekanten. Øverst i sone 3, i Laudal, ligger Mandalselva Villakssenter som har Norges største ferskvannsakvarium. Den er laget som en laksetrapp hvor vi kan se laksen på ferden sin i elva. 

Fiskesesongen for alle sonene starter 1. juni og varer frem til 31. august i sone 1, 2 & 3. I sone 4 varer sesongen frem til 15. september. Salg av fiskekort og mer informasjon finner du på Mandalselvas hjemmesider.

Litt vest for Mandalselva finner du Audnaelva som strekker seg fra sjøen og helt opp til Ytre Øydnevann som ligger 35 kilometer innover i landet. Audna var den første av Sørlandselvene som ble fullkalket og fikk reetablert en laksebestand. Elva byr på varierte fiskemuligheter, og det er også en tilrettelagt fiskeplass for funksjonshemmede. I Audna kan du også fiske etter brunørret. I løpet av et vanlig godt år blir det tatt opptil 2,5 tonn laks og sjøaure i Audna.

Fiskeregler for elv: 

 • Sesong for laks- og ørretfiske er 01.06 - 31.08.
 • Minstemål for laks og sjøørret er 35 cm.
 • Døgnkvoten på laks og ørret er 2 fisk pr. fisker. 
 • Sesongkvote pr. fisker er 50 kg. 
 • All fangst skal rapporteres
 • I Audna er alle soner stengt på onsdager (unntak: sone 2d). 
 • Særskilt regel for sone 4 Melhusfossen i Audna: Direktoratet innførte fra sesongen 2017 påbud om bruk av sirkelkrok i sone 4. Den øverste delen av fossen vil det også være slukforbud, mens sluk blir tillatt i den nederste delen.
 • Alt fiskeutstyr skal desinfiseres før bruk, dette skal også kvitteres for at er gjort på utsalgssteder. Også båter, kajakk, kanoer, motorer. Dette er for å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
 • I åpne soner (soner uten antallsbegrensning) er det fritt fiske til og med fylte 18 år. Tillatelse til fiske (fiskekort) må likevel innhentes hos ett av våre utsalgssteder.
 • Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort og alltid medbringes under fiske. Kjøp det på nettsidene til Miljødirektoratet
 • Alle fiskere plikter å sette seg inn i reglene for elver i Agder.
 • Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften for Vest-Agder.

Retningslinjer for utøvelse av fiske: 

 • Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt.
 • Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig).
 • Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende.
 • Det er ikke tillatt for grupper av fiskere å rotere dette innbyrdes på soner uten stangbegrensning uten å slippe andre fiskere til.
 • Fiske fra bro etc er ikke tillatt.
 • Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssone 50 m overfor og 50 m nedenfor.
Utsalgsstedere for fiskekort: 

Almenne hensyn:

 • Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun.
 • Vis hensyn til naturen,  andre fiskere, turgåere og grunneiere. 
 • Forlat fiskeplassen slik du fant den. Ta med deg søpla. 
 • Ikke fell trær, bryt kvister og ungtrær. 
 • Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.04 - 15.09. 
 • Den henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred. 
Mandalselva - et lakseeldorado

Mandalselva in the snow